تبلیغات
 گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت - نمونه سوالات ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان 85
گروه آموزشی غیرانتفاعی هجرت
بزرگترین وبلاگ آموزشی با نمونه سوالات امتحانی و ...
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 دی 1387 توسط Hejrat | نظرات ()

- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شكم ها را مدتی است كه صابون زده اند . 5/0

2- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به سوی هژبر ژیان كرد رو . 5/0

3- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 دانه های خشكیده ی خوشه ای 5487 5487 5487 دره ها را از خوشه ها لبریز خواهد كرد . 1

4- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 دلا تا كی در این زندان فریب این و آن بینی 5487 5487 5487 یكی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 1

5- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به دیدارت آرایش جان كنم . 5/0

6- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به قول نظامی خشت میزد . 25/0

7- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 بربساطی كه بساطی نیست . 25/0

8- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 هیچ ستاره 5487 نیست كه وام دار نگاه تو نیست . 75/0

9- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 نشسته ام در انتظاز این غبار بی سواد . 25/.

10-شخصی به هزار غم گرفتارم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 در هر نفسی به جان رسد كارم 75/0

11- مگر در ریاضی كه كمیتش لنگ بود . 25/0 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

برروی ادامه مطلب کلیک کنید ...

اشعار و عبارات زیر را به فارسی روان بنویسید . 6 نمره

1- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شكم ها را مدتی است كه صابون زده اند . 5/0

2- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به سوی هژبر ژیان كرد رو . 5/0

3- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 دانه های خشكیده ی خوشه ای 5487 5487 5487 دره ها را از خوشه ها لبریز خواهد كرد . 1

4- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 دلا تا كی در این زندان فریب این و آن بینی 5487 5487 5487 یكی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 1

5- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به دیدارت آرایش جان كنم . 5/0

6- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به قول نظامی خشت میزد . 25/0

7- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 بربساطی كه بساطی نیست . 25/0

8- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 هیچ ستاره 5487 نیست كه وام دار نگاه تو نیست . 75/0

9- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 نشسته ام در انتظاز این غبار بی سواد . 25/.

10-شخصی به هزار غم گرفتارم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 در هر نفسی به جان رسد كارم 75/0

11- مگر در ریاضی كه كمیتش لنگ بود . 25/0 5487 5487 5487 5487 5487  5487

ب – معنی واژه های 5487 مشخص 5487 شده 5487 را بنویسید . 2

1- چنان محظوظ گردیده بود . 5487 2- فلك باخت از سهم آن جنگ رنگ 5487 5487 3- روزی تفقدی كن درویش بینوا را

4- چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری 5 – صفات مذموم اخلاقی هستند . 5487 6- به قدری مشعوف شدند

7 – آن طرف می دوید و اشتلم می كرد . 5487 8- صولت حیدری را

1-............. 5487 2- ............... 5487 5487 3- ............... 5487 4 - ............... 5487 5- ................ 6 - ............... 7 -............... 5487 5487 8 - ..............

ج- دانشهای ادبی

1- نویسندگان آثار روبرو را بنویسید . 5/0 5487 چشم هایش ( 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 ) آتش خاموش ( 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 )

2- بیت 5487 « به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم 5487 5487 به خواب عافیت آن گه به بوی موی تو باشم » چه آرایه ای دارد ؟ 5/0

3- نویسنده در درس « مایع حرف شویی » به بیان چه موضوعی پرداخته است ؟ 5/0

4- شعر سپید چگونه شعری است ؟ 75/0

5- شاعر در شعر « باغ من » به توصیف چه چیزی پرداخته است ؟ 25/0

6 – شعر « در سایه سار نخل ولایت » اثر كیست ؟ و در مورد چیست ؟ 5/0 5487

نمره باعدد ...................................... 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 نمره تجدید نظر با عدد ....................... ..................

نمره با حروف .......................................... 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 نمره تجدید نظر با حروف ........................................

امضا ء 5487 .............................................. 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 امضا ء ........................................................

د- درك مطلب

1- بیت « چو به دوست عهد بندد زمیان پاك بازان 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 چو علی كه می تواند به سر برد وفا را » اشاره به چیست ؟ 5/0

2- مفهوم 5487 كنایی عبارتهای زیر را بنویسید . 5/0

سر به گرد آوردن ( 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 ) دندان به دندان خاییدن ( 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 )

3- با توجه به ابیات زیر به پرسشها پاسخ دهید .

الف ) اگر در باغ عشق آیی همه فراش دل یابی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اگر در راه دین یابی همه نقاش جان بینی

ب) گر می گریزم از نظر مردمان ، رهی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 عیبم مكن كه آهوی مردم ندیده ام

پ) برو طواف دلی كن كه كعبه ی مخفی است 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 كه آن خلیل بنا كرد و این خدا خود ساخت

س 1 = در بیت اول نقاش جان استعاره از چیست ؟ 5/0

س 2 = در بیت دوم آهو به چه معناست ؟ این بیت دارای چه آرایه ای است ؟ 5/0

س 3= در بیت سوم كعبه ی مخفی كجاست ؟ 5/0

4- واژه ها و عبارتهای زیر كه مشخص شده اند دارای چه مفهومی اند ؟ 5/1 5487 5487 5487

این كوچه 5487 5487 - این خیابان  5487- این تاریخ  5487 5487خطی از انتظار تو را دارد .

ه – خود آزمایی

1- در درس « دخترك بینوا » كوزت برای غلبه بر ترس و دلهره ی خود چه تدبیری اندیشید ؟ 5/0

2- هریك از شخصیتهای « محمدولی » و « گیله مرد » نماد چه انسانهایی در عصر خود هستند ؟ 5/0 5487 5487 5487 5487 5487

3- شعر « باغ عشق » كدام اجزای تشكیل دهنده ی قصیده را داراست ؟ 5/0

4- در درس « تربیت انسانی و سنت ملی » چرا نویسنده مثنوی معنوی را از كتابهای مقدس غربیان برتر می داند ؟ 5/0

5- دو كلمه ی محال همانند اسلیمی بنویسید . 5/0

6- چرا شاعر پیشانی بلند امام علی ( ع) را كتاب خداوند می داند ؟ 5/0

7- شعر « در كوچه سار شب » جزء كدام نوع ادبی می باشد ؟ 5/0

8- پولك نشان شدن دستمال نشانه چیست ؟ 5/0

و – حفظ شعر 5487 1

الف _ قایقی خواهم ساخت / خواهم انداخت ............/ دور خواهم شد از این ...............................

ب – عشق شوری در نهاد ما نهاد  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487.........................................................................درباره وبلاگ
جستجو
آخرین مطالب
آرشیو
موضوعات
نویسندگان
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
نظر سنجی
به چه کسی رای می دهید ؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :